Základní organizace ČSV Nechanice
  Raabova 110
  503 15   Nechanice
 
  IČ: 62691775
 VČELIN - VČELařská INzerc
 Facebook

Instrukce k čerpaní dotací z programu Královéhradeckého kraje v roce 2019

 • Přidáno: 08.04.2019

Pokyny k  Dotačnímu programu Královehradeckého kraje číslo 19ZPD06 – Včelařství rok 2019

I v roce 2019 bude možné (pokud kraj schválí naši žádost) čerpat podporu na nákup úlů. Při čerpání podpory v roce 2018 nebyly některými včelaři dodržovány vydané pokyny. V roce 2019 již žádná tolerance nebude. Včelař, který na nové úly a jejich součásti, bude chtít podporu musí dodržet následující pokyny.

Včelaři žádají o dotaci na nákup úlů svou základní organizaci. Výbor ZO ČSV rozhodne o přidělení dotace, její výši a je oprávněn požadavky krátit podle přidělených prostředků. ZO žadatelům závazně sdělí výši dotace a časové rozmezí, kdy mohou nákup uskutečnit, aby jejich účetní doklad byl přijat. Pouhá žádost o dotaci nezakládá právo na získání dotace!

 1. Dle informací z dotačního programu a od zástupců včelařů, kteří jednali na kraji, bude postup při získávání dotací následovný: 

  a) Daňový doklad o koupi musí být vydán v období 01.01.2019 až 31.10.2019

  b) Z paragonu nebo faktury musí být jasně vidět, že se jedná buď o celý úl, nebo jeho části. Podporované mohou být jen tyto položky (uvedené na paragonu nebo faktuře) - úl , nástavky, dna, víka, vnitřní víka, mateří mřížka, přířezy, rámky, leták, očkový uzávěr, mezistěny, výkluzy, krmítka na úly s různou rámkovou mírou (Langstroth, 39x24,39x15 atd.

  c) V případě paragonu bez jména odběratele (platba v hotovosti) bude pokladníkovi nebo předsedovi OO předán originální doklad. ZO sepíše smlouvu, kde uvede částku dotace. Po schválení zástupcem OO HK, bude dotace ihned zaslána včelaři na účet, který včelař uvede ve smlouvě. Pokud ještě nebude dotace z kraje na účtu tak ihned po jejím obdržení

  d)V případě faktury bude jako odběratel uveden: ČSV z.s, Okresní organizace Hradec Králové, Mládežnická 606,50351 Chlumec nad Cidlinou, IC 62691601 Není možné přijmout faktury vystavené na jinou osobu. Jméno a adresa včelaře musí být uvedeno v kolonce „Příjemce“ nebo „Konečný příjemce“. Bude-li faktura zaplacena v hotovosti nebo dobírkou bude se dále postupovat dle bodu b).

  e) V případě, že včelař dodavateli uvedl, že platba bude uskutečněna bankovním převodem musí být platba uskutečněna z účtu OO HK. ZO sepíše smlouvu a předá originální fakturu zástupcům OO. Pokud si chce včelař ponechat originál faktury požádá dodavatele o zaslání potřebného počtu originálů faktury. V případě, že dotace z kraje bude na účtu OO, včelař zaplatí na účet OO HK číslo 196870744/0300, variabilní symbol reg. číslo včelaře, částku uvedenou na faktuře sníženou o výši přidělené dotace. Následně OO fakturu proplatí. V případě, že ještě peníze z kraje nebudou na účtu OO, tak včelař zaplatí na bankovní účet OO celou fakturu, OO zaplatí fakturu dodavateli a po obdržení dotace z kraje vrátí včelaři částku dotace na účet, který uvede ve smlouvě. Při platbách včelař vždy ve zprávě pro příjemce uvede celé jméno a číslo včelaře. Variantu platby sdělí a uvedou do smlouvy zástupci ZO.


 

 1. Nedodržení postupů uvedených v bodu 1) bude mít za následek neposkytnutí příspěvku z krajské dotace.


 

Jozef Salaj, tel. 604 702 528

Stránky VČELIN (VČELařská INzerce) slouží bezplatné inzerci se včelařskou tematikou.